Stanovy klubu

I.

Základné ustanovenia

 

1.1.  Názov organizácie: KLUB ZBERATEĽOV PIVOVARSKÝCH SUVENÍROV Nové Mesto nad Váhom (ďalej len klub)

1.2.  Sídlo organizácie: Hviezdoslavova 1227/13, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

1.3.  Klub zberateľov je záujmové občianske združenie v zmysle zákona č.83/1990 Zb. s vlastnou právnou subjektivitou. Je to dobrovoľná záujmová organizácia, ktorá združuje záujemcov o zberateľstvo pivovarských suvenírov a históriu pivovarníctva.

1.4.  Činnosť klubu je založená na princípe dobrovoľnosti, rovnoprávnosti, nezávislosti, slobodného rozhodovania v rámci platných zákonov Slovenskej republiky.

1.5.  Klub môže byť členom celoštátnych alebo medzinárodných organizácii podobného zamerania v prípade ak to dovoľujú ich stanovy a prípadné členstvo je z záujme klubu.

1.6.  Za klub sú oprávnení konať členovia Výboru klubu, a to predseda klubu, tajomník klubu a hospodár klubu.

 

 

II.

Predmet a ciele činnosti

2.1.  Hlavným predmetom činnosti klubu je:

-  pomáhať sústreďovať materiál a poznatky o vývoji a histórii pivovarníctva na Slovensku a vo svete,

-  rôznymi formami podporovať a realizovať vzdelávanie svojich členov v problematike histórie pivovarníctva, technológie výroby piva, ako aj v ďalších oblastiach súvisiacich so zberateľstvom pivných suvenírov,

-  nadväzovať a dlhodobo udržiavať spoluprácu so slovenskými aj zahraničnými zberateľskými organizáciami podobného zamerania za účelom vzájomného stretávania a výmeny skúseností,

-  nadväzovať a udržiavať spoluprácu so slovenskými, prípadne zahraničnými pivovarmi a inými organizáciami v oblasti pivovarníctva pri zabezpečovaní činnosti klubu a jeho aktivít,

-  organizácia spoločných návštev zberateľských stretnutí na Slovensku a v zahraničí za účelom získavania rôzneho zberateľského materiálu,

-  poskytovať členom klubu poradenskú činnosť pri tvorbe zbierok, systematickom doplňovaní a vedení evidencie zberateľského materiálu,

-  organizovať poznávacie zájazdy za účelom poznávania histórie pivovarníctva na rôzne pivovarnícke výstavy, návštevy múzeí s pivovarníckou tématikou a exkurzie do pivovarov na Slovensku a v zahraničí,

-  organizácia vlastného medzinárodného stretnutia zberateľov pivovarských suvenírov jeden krát za kalendárny rok vo vhodných objektoch odpovedajúcim záujmu a počtu účastníkov

-  na vlastnej webovej klubovej stránke predstavovať históriu klubu a uverejňovať aktuálne informácie z činnosti klubu ktoré budú prístupné širokej verejnosti.

 

 

III.

Členstvo v klube

 

3.1.  Členstvo v klube je na základe dobrovoľnosti a na základe vlastného rozhodnutia záujemcu a je podmienené záväzkom dodržiavania stanov klubu a aktívneho zapojenia do činnosti klubu.

3.2.  Členom klubu sa môže stať každý záujemca zo Slovenskej republiky po predložení žiadosti a po súhlase so stanovami klubu. Vo výnimočných prípadoch sa členom klubu môže stať aj záujemca zo zahraničia, jeho členstvo však musí odsúhlasiť výročná alebo mimoriadna členská schôdza.

3.3.  Podmienkou pre riadne členstvo v klube je dosiahnutie vekovej hranice 18 rokov. Osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu klubovej činnosti zúčastňovať v obmedzenom rozsahu len v sprievode rodičov.

3.4.  Členstvo v klube vzniká zaplatením členského príspevku v stanovenej výške, ktorá sa podľa potreby môže meniť na základe rozhodnutia výročnej členskej schôdze.

3.5.  Člen môže z klubu vystúpiť na základe vlastného rozhodnutia, ktoré musí oznámiť výboru klubu osobne alebo písomne.

3.6.  Členstvo v klube zaniká tiež pri nezaplatení členského príspevku na nový kalendárny rok do stanoveného termínu.

3.7.  V zvláštnych prípadoch pri neplnení základných povinností a pri porušovaní stanov klubu môže o zaniknutí členstva (vylúčení člena) rozhodnúť výročná členská schôdza hlasovaním.

 

 

IV.

Organizačná štruktúra klubu

 

4.1.  Výbor klubu je výkonným orgánom klubu a riadi celú klubovú činnosť. Volí sa tajným hlasovaním na dvojročné obdobie na výročnej členskej schôdzi.

4.2.  Výbor klubu tvorí predseda, tajomník a hospodár. V prípade potreby pri väčšom počte členov môže byť výbor rozšírený o ďalších dvoch funkcionárov.

4.3.  Rôzne iné hlasovania na výročnej členskej schôdzi, mimoriadnej členskej schôdzi, prípadne na klubových schôdzkach sa vykonávajú verejne. Prítomných musí byť viac ako 50% členov a rozhodujúci je hlas nadpolovičnej väčšiny prítomných.

4.4.  Výročná členská schôdza je najvyšší orgán klubu a uskutočňuje sa vždy na začiatku kalendárneho roka. Na tejto schôdzi sa vyhodnotí činnosť klubu za predchádzajúci rok, schvaľuje sa plán činnosti a finančný rozpočet na nový rok, schvaľuje sa výška členských príspevkov a volí sa výbor klubu.

4.5.  Mimoriadnu členskú schôdzu zvoláva výbor klubu operatívne podľa potreby na riešenie neplánovaných úloh a zabezpečenie akcií ktoré si vyžadujú súhlas členskej základne klubu.

4.6.  Klubové schôdze sa organizujú pravidelne medzi výročnými schôdzami podľa schváleného kalendára. Cieľom týchto stretnutí je predovšetkým riešenie rôznych organizačných otázok, výmena zberateľského materiálu, výmena skúseností a vzájomná pomoc.

 

 

V.

Práva členov klubu

 

5.1.  Každý člen klubu má právo vyjadrovať sa k činnosti klubu a svoje poznatky a návrhy predkladať na schôdzi klubu.

5.2.  Každý člen klubu má právo voliť svojho predsedu klubu, ktorý sa zvolí spravidla na výročnej schôdzi.

5.3.  Každý člen má právo byť zvolený do výboru klubu, navrhovať zloženie výboru a na výročnej členskej schôdzi sa zúčastniť jedným hlasom voľby výboru.

5.4.  Každý člen klubu má právo využívať všetky služby a výhody poskytované klubom.

5.5.  Každý člen klubu má právo navrhovať výšku členského vkladu v klube.

5.6.  Každý člen klubu má právo byť súčasne aj členom iných zberateľských klubov ako na Slovensku, tak a ja v zahraničí.

5.7.  Každý člen má právo byť zvolený za zástupcu klubu na koordinačnú poradu klubov zberateľov pivovarských suvenírov na Slovensku, prípadne na iné akcie na ktoré klub vysiela svojho zástupcu alebo delegátov.

5.8.  Každý člen má právo využívať výhody poskytované klubom pri návštevách zberateľských stretnutí, pri poznávacích zájazdoch, návštevách výstav a iných organizovaných akciách.

 

 

VI.

Povinnosti členov klubu

 

6.1.  Každý člen je povinný zaplatiť členský príspevok v stanovenej výške na každý kalendárny rok. Táto povinnosť sa nevzťahuje na osobu so štatútom Čestný člen.

6.2.  Každý člen je povinný zúčastniť sa výročnej členskej schôdze klubu. Svoju prípadnú neúčasť musí ospravedlniť pred konaním schôdze písomne, telefonicky alebo osobne.

6.3.  Každý člen je povinný zúčastňovať sa akcií, usporiadaných vlastným klubom a podieľať sa v rámci svojich možností na ich organizácii.

6.4.  Každý člen je povinný dôstojne reprezentovať svoj klub na podujatiach iných klubov, dodržiavať zberateľskú etiku, upozorňovať organizátorov podujatí na porušovanie disciplíny a zberateľskej etiky.

 

 

VII.

Hospodárenie klubu

 

7.1.  Finančné prostriedky klubu tvoria členské vklady od individuálnych členov klubu, príjmy z rôznych služieb poskytovaných členov a iným záujemcom, príjmy z usporiadaných podujatí klubom a dary od sponzorov.

7.2.  Za hospodárenie s finančnými prostriedkami klubu je zodpovedný Výbor klubu, priamu zodpovednosť má hospodár klubu.

7.3.  Návrh ročného rozpočtu (príjmy, výdavky) predkladá Výbor klubu Výročnej členskej schôdzi. Schvaľuje sa verejným hlasovaním.

7.4.  Všetci členovia klubu musia byť oboznámení so stavom finančného hospodárenia za každý kalendárny rok na Výročnej členskej schôdzi alebo písomnou formou.

7.5.  Z financií klubu možno uskutočňovať zberateľské stretnutia, preplácanie cestovného, nákup zberateľského materiálu, prenájom priestorov, poštovné výdaje, predplatné zberateľských časopisov a iné výdaje schválené Členskou schôdzou.

7.6.  Finančné doklady kontroluje revízor finančného hospodárenia, ktorý je volený každý druhý rok na Výročnej členskej schôdzi, pričom nesmie byť členom Výboru klubu.

7.7.  V prípade zániku klubu rozhodne Mimoriadna členská schôdza o rozdelení zostávajúcich finančných a materiálnych prostriedkov medzi členov klubu. Správu o aktuálnom stave finančných prostriedkov podá revízor minimálne 10 dní pred ukončením činnosti klubu.

 

 

VIII.

Záverečné ustanovenia

 

8.1.  Klub pri styku s inými inštitúciami zastupuje predseda klubu, tajomník klubu alebo iný poverený člen. Podpisové právo má predseda klubu, tajomník klubu a hospodár klubu.

8.2.  O priebehu každej schôdze vedie tajomník klubu zápis, ktorý obsahuje všetky rozhodnutia, menovité úlohy aj výsledky hlasovania.

8.3.  Klub zanikne, ak o tom hlasovaním na Výročnej členskej schôdzi alebo Mimoriadnej členskej schôdzi, rozhodnú 2/3 členskej základne klubu.

8.4.  Stanovy klubu môžu byť postupne doplňované a upravované len na výročnej členskej schôdzi alebo mimoriadnej členskej schôdzi zvolanej za týmto účelom. Prítomných musí byť viac ako 50% členov a rozhodujúci je hlas nadpolovičnej väčšiny prítomných.

8.5.  Tieto stanovy sú záväzné pre všetkých členov a nadobúdajú platnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.

8.6.  Tieto stanovy boli schválené Ustanovujúcou členskou schôdzou dňa 10. decembra 2011 a sú záväzné pre všetkých členov klubu.